• مشاوره فروش
 • 09132415682

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات شعب

پروژه
راهکارهمیارجهت رشد و توسعه مجموعه ها:
 • تعریف فرآیندها و سیستم سازی
 • ارائه دانش نامه سازمانی
 • راه اندازی باشگاه مشتریان
 • تحلیل اطلاعات سازمانی،خدمات ،مشتریان

رشد = فکر افزار + نرم افزار

نمونه ای از امکانات

هر شعبه دارای نرم افزار کامل مدیریت فرآیند مخصوص به خود شامل انبارداری و حسابداری می باشد

تمامی شعب از طریق اینترنت با سرعت معمولی به سرور متصل می شوند

نرم افزار شعب بصورت مستقل کار می کند و در زمانهای مورد نیاز خود را به سرور ارسال می کند

شعب کدینگ خود را از سرور دریافت می کند

شعب کلیه تنظیمات اولیه خود را از سرور دریافت می کند

سرور و دفتر مرکزی بعنوان تأمین کننده ،کالا را از تأمین کننده می خرد و به شعب می فروشد یا منتقل می کند

شعبه قبضهای خرید خود را بصورت اتوماتیک از سرور دریافت می کند

شعبه اطلاعات فروش و مشتریان خود را به سرور ارسال می کند

سرور، اطلاعات کلیه مشتریان شعب را در اختیار دارد و مدیریت باشگاه مشتریان را برعهده دارد

هر نوع سناریوی فروش و دعوت مشتریان از طریق سرور مرکزی انجام و این سناریوها به شعبه منتقل می شود

مدیریت کلیه اطلاعات شعب در سرور مرکزی انجام می شود

تراز مالی و سود و زیان هر شعبه از طریق سرور مرکزی در اختیار مدیریت قرار می گیرد

مشتریان از هر شعبه که قصد خرید داشته باشد با ارائه شماره موبایل، اطلاعات خود را ازسرور دریافت می کند

مشتریان از شعبه ای که خرید کرده و شارژ دریافت کرده می توان در شعبه دیگر مصرف شارژ نماید

 • هر شعبه دارای نرم افزار و فرآیندهای مستقل و مخصوص به خود می باشد
 • شعبه ها می توانند از نظر ماهیتی با هم متفاوت باشند
 • کلیه شعب از طریق اینترنت اطلاعات خود را از سرور دریافت و یا به ارسال می کنند
 • کلیه شعب تنظیمات و کدینگ خود را از سرور دریافت می کندد
 • مشتریان می توانند از هر شعبه خرید و شارژدریافت نمایند و درشعبه دیگر مصرف شارژ داشته باشند
 • مدیریت کامل اطلاعات شعب در سرور مرکزی
 • مدیریت کامل باشگاه مشتریان در سرور مرکزی
 • هر شعبه تراز مالی و سود وزیان مخصوص به خود است که در سرور مرکزی در اختیار مدیریت قرار می گیرد

برخی از مشتریان ما

شکل توصیفی شکل توصیفی
پست الکترونیک

فواید این سیستم برای مجموعه شما

 • مدیریت کامل اطلاعات شعب در مرکز
 • به راحتی شعب بیشمار راه اندازی می کنید
 • باشگاه مشتریان متمرکز
 • توسعه همه جانبه
 • افزایش درآمد مجموعه