• مشاوره فروش
  • 09132415682

داشبورد مدیریت

پروژه
راهکارهمیارجهت رشد و توسعه مجموعه ها:
  • تعریف فرآیندها و سیستم سازی
  • ارائه دانش نامه سازمانی
  • راه اندازی باشگاه مشتریان
  • تحلیل اطلاعات سازمانی،خدمات ،مشتریان

رشد = فکر افزار + نرم افزار

نمونه ای از امکانات

داشبورد مدیریت :

وب پورتال مدیریت اطلاعات

گزارش فروش روزانه ، ماهانه، عملکرد کارکنان, عاملهای فروش و ..

گزارش خرید و هزینه ها بصورت روزانه ، ماهانه

تراز سود و زیان

عملکرد باشگاه مشتریان

گزارشهای بالا برای هر شعب بصورت مجزاقابل مشاهده است

شاخصهای فروش ونسبت شاخصها

و گزارشات اماری و عملکردی

  • گزارشات آماری فروش
  • گزارشات آماری خرید و هزینه
  • گزارشات عملکردی باشگاه مشتریان
  • تراز سود و زیان

برخی از مشتریان ما

شکل توصیفی شکل توصیفی
پست الکترونیک

فواید این سیستم برای مجموعه شما

  • کنترل دقیق اطلاعات مدیریتی در هر کجا در اختیار مدیریت